Feiringen av 110 år med norsk luftfart er bare starten ...

... vil du bli med og utvikle klima-smart luftfart for framtiden?

Grønn luftfart er i startup-fasen

110-årsjubileet for norsk luftfart feires samtidig som grønn luftfart er i startup-fasen. Nå starter planleggingen av hvordan vi best kan lykkes med elektrifisering og smart mobilitet. En ny bærekraftig lokalflyplass for Oslo kan bli en hub og motor for grønn luftfart over hele Norge. Den kan også bli et forbilde for hvordan vi planlegger, utvikler og skaper flere nye lokalflyplasser for å møte framtidens behov.

BLI MED I FEIRINGEN!

Statsråden tester elfly på Kjeller

"Når teknologien er moden, vil lav- og nullutslippsfly kunne bidra til at luftfart sannsynligvis blir en av de mest miljøvennlige transportformene i Norge", skriver Samferdselsdepartementet i en artikkel publisert 27. juli 2022.

I en nasjonal luftfartsstrategi som etter planen skal fremmes for Stortinget i høst, vil Regjeringen "vurdere dagens virkemidler for å støtte teknologiutvikling og utslippskutt i luftfarten, og om det er behov for nye tiltak".

110-årSFEIRING

Ren luftfart og smart mobilitet

Luftfart
Flytrafikken dobles innen 2050, ifølge prognoser

I følge Eurocontrols prognose fra oktober 2021, vil flytrafikken øke jevnt i årene framover. Hvis utviklingen fortsetter i takt med prognosen, vil flytrafikken være doblet i 2050, sammenlignet med 2019-nivået.

Les mer
Innovasjonsarena for smart luftmobilitet

Avinor og Luftfartstilsynets ambisjon er at Norge skal være en viktig arena i verden for elektrifisering av luftfarten, som inkluderer batterielektrisk, hybridelektrisk, Sustainable Aviation Fuel (SAF), H2 (hydrogen) forbrenning eller H2 elektrisk framdrift.

Les mer
"Jeg er bekymret for flyplasskapasiteten"

«Ser vi på infrastrukturen i Europa er det en stor utfordring. Det er nesten umulig i dag å bygge en ny flyplass. Det er også nesten umulig å bygge nye rullebaner», sier Henrik Hololei, generaldirektør for DG MOVE i EU.

Les mer
URBAN OG REGIONAL LUFTFART

Visste du at elfly vil bidra til billigere reiser?

For å oppfylle klimamålene har Norge og resten av Europa ambisjoner om full elektrifisering av luftfarten innen 2050. Fram mot 2030 vil det starte med nye urbane og regionale flyruter. Nye effektive reisemuligheter gjør det enklere og mer fleksibelt å bo i distriktene.

Les mer!
Hovedarena i verden for elektrifisering av luftfart

Avinor og Luftfartstilsynet uttalte i mars 2020 store ambisjoner for at Norge skal være en hovedarena i verden for elektrifisering av luftfart, som omfatter både fossilfrie og hybrid-elektriske løsninger. Snart to år etter venter Avinor fortsatt på bevilgninger til virkemiddelpakke.

"Viktigt komplement till dagens inrikesflyg i Sverige"

«På sikt kan elflyget bli ett viktigt komplement till dagens linjetrafik, främst inrikesflyget. Men elflyget kan också leda till helt nya flyglinjer mellan regionala orter, vilket skulle gynna både tillgänglighet och regional tillväxt och skapa helt nya affärsmodeller för flyget», sier konsernsjef i Swedavia­, Jonas Abrahamsson.

Oslo trenger flere flyplasser som satser på nullutslippsfly.

Om du bor i en storby, et tettsted eller mer landlige områder, så har alle det samme ønsket om å kunne reise enkelt, billig og effektivt med nullutslipp flysystemer om få år. I USA bor de fleste i en reiseavstand på 16 minutter fra en lokal flyplass. I Norge har ledelsen i Avinor signalisert behov for et forsterket nettverk av småflyplasser rundt Oslo og de andre storbyene.

Les mer

Trender i luftfarten

Les mer!
NASA: Flyplasser gir økt konkurransekraft

Elektriske fly vil gi priskutt, nye reisetilbud og økt trafikk. Ifølge NASA vil utviklingen gjøre lokale flyplasser mer verdifulle og gi regional vekst.

Les mer
Enklere flyreiser for over 20 millioner i Skandinavia

Lokale og regionale flyplasser vil bidra til enklere, billigere og mer effektive reiser i framtiden for 5,3 millioner nordmenn, 10,4 millioner svensker og 5,8 millioner dansker.

Les mer
Sustainable Aviation Fuel (SAF), E-Jet og Quantafuel

Har du hørt om Sustainable Aviation Fuel (SAF), E-Jet og norske Quantafuel som omdanner plastavfall til syntetisk lavkarbondiesel? Selskapet Twelve i USA henter CO2 direkte fra luften og har levert første batch med E-Jet-drivstoff.

Les mer