Innovasjonsarenaer for
norsk og svensk luftfart

Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF har startet arbeidet med etablering av et grønt luftfartsprogram, ifølge pressemelding 10. mai 2022. Avinor opplyser at programmet skal «bidra til at Norge kan ta en ledende rolle i luftfartens overgang til en bærekraftig framtid, redusere utslippene fra norsk luftfart og skape nye norske arbeidsplasser».

Arbeidet er en videreføring av oppdraget som Luftfartstilsynet, Avinor, Norsk Industri og SINTEF fikk i mars 2021 om å utarbeide planer om «et innovasjons- og testsenter som skal fremme utvikling av bærekraftig luftfart, og dermed redusere utslippene fra norsk luftfart og bidra til å skape nye norske arbeidsplasser». I første omgang vil senteret bli organisert virtuelt, og skal bidra til nasjonal samordning og internasjonal forankring.

Nyheten om etableringen av et grønt luftfartsprogram kom få dager etter at Stortinget vedtok å be regjeringen sørge for at det stilles krav i anbudene om bruk av lav- og nullutslippsteknologi på kortbanenettet så snart det er teknologisk mulig.

Videre ba Stortinget regjeringen utrede «flere virkemidler for å få redusere utslippene fra innenriks og utenriks luftfart, og komme tilbake til Stortinget med forslag til virkemidler i forbindelse med luftfartsstrategien. Stortinget ba også regjeringen støtte etablering av sentrale forsknings- og utviklingsfunksjoner via et eget senter for klimanøytral regional luftfart i Norge».

Behandlingen i Stortinget kom som følge av et representantforslag fra Høyre om et grønt luftfartsprogram for å legge til rette for utvikling, testing og implementering av null- og lavutslippsteknologi for luftfart i Norge.

– Det er svært gledelig at regjeringen er tydelig på at det skal utvikles og tas i bruk null- og lavutslippsløsninger i luftfarten, sier Olav Mosvold Larsen, som leder Klimaprogrammet i Avinor.

«Norge har en klar ambisjon om å ta en ledende posisjon i utvikling av regional nullutslippsluftfart, og innovasjonssenteret skal spille en nøkkelrolle i dette arbeidet. For å utnytte mulighetsvinduet tar partene sikte på at senteret kommer raskt i gang med oppstart i 2021. I første omgang vil senteret bli organisert virtuelt, og skal bidra til nasjonal samordning og internasjonal forankring», opplyser Luftfartstilsynet i en pressemelding 18. mars 2021.

«SINTEF har som ambisjon å skape bærekraftige løsninger som realiserer et nødvendig skifte i transportsektoren, og ser viktigheten av teknologiutvikling og testing for å nå målene om en grønn luftfart, samtidig som at noe av kompetanse- og verdiskapningen skjer i Norge».

«Dette vil kunne skape mange arbeidsplasser og styrke verdiskapingen både regionalt og nasjonalt, samt bidra til å øke eksporten av viktig teknologi. Dette vil definitivt sette Norge på kartet», sier adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Planene om innovasjonssenteret for luftfarten i Norge kommer et halvt år etter at Bombardier Transportation lanserte et nytt e-mobilitets testing- og innovasjonssenter i Västerås, med ABB og Northvolt som naboer og samarbeidspartnere.

«Tanken med centret är enligt Bombardier att driva samarbeten med andra företag, startups och den akademiska världen, och fungera som testcenter för idéer och produkter», opplyser SVT Nyheter.

Aktuelt
Cassio fra VoltAero
Daytona Beach
SMART MOBILITET
Elektrifisering av luftfarten er i startgropa. Nye flysystemer er mer miljøvennlige, enklere og bidrar til bedre tilgjengelighet og smartere mobilitet.

Det åpner for en helt ny måte å tenke på hvordan grønn luftfart og ny mobilitet kan fases inn i et smart samspill med offentlig transport som busser, tog og som supplement til innenriks luftfart.
BÆREKRAFTIG MOBILITET

Visjon for framtiden.

Utviklingen av nye flysystemer åpner for et intelligent dør-til-dør transportsystem, en effektiv og klimanøytral mobilitet som gir passasjerene gode opplevelser i hverdagen.

Regional Air Mobility (RAM) skaper stor interesse for bruk av lokale allmennflyplasser, ifølge NASA-rapport i mars 2021

16

I USA bor de fleste i gjennomsnitt 16 minutter fra en flyplass.

5 050

Totalt finnes det 5 050 sivile allmennflyplasser i USA.

Ett viktigt komplement
«På sikt kan elflyget bli ett viktigt komplement till dagens linjetrafik, främst inrikesflyget. Men elflyget kan också leda till helt nya flyglinjer mellan regionala orter, vilket skulle gynna både tillgänglighet och regional tillväxt och skapa helt nya affärsmodeller för flyget».
Jonas Abrahamsson
VD og konsernsjef i Swedavia
REN LUFTFART

Hva betyr ren luftfart for deg?

Elektrifisering av luftfarten er i startgropa. Nye flysystemer er mer miljøvennlige, enklere og bidrar til bedre tilgjengelighet og smartere mobilitet.