Luftfart

110 år med luftfart og det er bare starten!

I 2022 kan Norge juble over 110 år med luftfart, militært luftforsvar og Kjeller flyplass, som også er en feiring av fred, frihet, åpenhet og demokrati. I jubelåret knytter det seg likevel bekymring hvorvidt en av verdens eldste flyplasser vil bli bevart og videreutviklet som en unik kulturarv og verdifull infrastruktur for framtiden.

Air24
5.8.22 3:47

Det er ikke mange som vet at Kjeller ble bygget som et forsvarsverk i 1912 noen få år etter unionsoppløsningen med Sverige. 110 år seinere er flyplassen blitt et sentralt bindeledd mellom land i Europa.

Etter tre år med utredninger er det ventet at Regjeringen før sommerferien framlegger et forslag om hvilken eller hvilke flyplasser nær Oslo som best kan erstatte Fornebu, som ble vedtatt nedlagt i 1992.

Regjeringen Solberg la inn premisser så Kjeller i åtte år ble utelatt i utredninger. Nå kan flyplassen bli en suksessfaktor og et senter for grønn og bærekraftig luftfart takket være et godt samarbeid mellom Luftforsvaret og det generelle flymiljøet i Norge, faktisk helt siden oppstarten av flyaktivitetene i 1912.

I fjor sluttet Norge seg til Trans-European Transport Network (TEN-T-program), som har mål om et forsterket nettverk av anlegg og infrastruktur for å øke konkurransekraften og gi enklere og bedre reisetilbud for folk flest.

Ifølge ansatte hos Luftfartstilsynet vil Kjeller kunne bli «en strålende GA-hovedflyplass for Oslo». Med avkarbonisering og elektrifisering har Oslo og Lillestrøm nå en god mulighet til å ta del i det grønne skiftet i luftfarten.

Kjeller flyplass er en av landets store opplevelsesarenaer. Foto: Urban Sky

En unik opplevelsesarena

Flyplassen er en av landets store opplevelsesarenaer som kan videreutvikles med kafeer, fritidsområder, flyterminal for grønn luftfart i Norden, sentre med veteranfly og veteranbiler, tilbud for barn, innovasjonssenter og næringsliv som har behov for infrastrukturen på Kjeller. Arealene på flyplassen er velegnet til events der det samles et stort publikum, som den populære Flydagen og nå sist filmsuksessen med Top Gun Maverick i mai.

Alle billetter ble utsolgt da Aero Filmfestival på Kjeller inviterte premiere 26. mai 2022 på årets storfilm som utekino og åpen dag for store og små. Rundt 1000 møtte fram til arrangementet på den historiske ytre flyveplass, også kalt Småflyhavna, som inngår i fredningsforslagene fra Riksantikvaren i 2018-2019. Foto: Daniel Hamnes

Ny teknologi og nye elektrifiserte flytyper med hydrogen, batteridrift og hybridløsninger med sine økosystemer vil skape et stort potensial for næringsliv og turisme, ifølge NASA.

Avinor og Luftfartstilsynet har ambisjoner om at Norge skal ta en ledende posisjon i utviklingen av regional nullutslippsluftfart. Elektrifisering av regional luftfart var et hovedtema under Luftfartskonferansen i Bodø nylig.

Kjeller kan bli en viktig lufthavn for millioner av reisende og næringslivet i hele Norden.

Med stillegående og utslippsfrie fly er flyplasser som Kjeller, Hamar og Bromma i Sverige verdifulle «city and business airports» for framtiden. Elektrifisering av flytyper, priskutt og nye grønne reisetilbud kan tredoble flytrafikken i Europa innen 2050, ifølge Clean Aviation i EU. 

Kjeller kan i framtiden bli avlastning til OSL på Gardermoen som regional allmennflyplass nær offentlig transportknutepunkter og Oslo sentrum. Samferdselsdepartementet har fått i oppdrag fra Stortinget å den beste flyplassløsningen for Oslo-regionen som også kan innfri Fornebuløftet fra Stortinget som ble gitt for 30 år siden da en nedlegging av Fornebu ble vedtatt. Foto: Heart Aerospace

Et felles krafttak for klimaet

Viken fylkeskommune, Lillestrøm, Lørenskog og 44 andre kommuner «tar nå et felles krafttak for å bruke elektrisitet, hydrogen og biogass i anskaffelser av transport til varer og tjenester». «Kommuner og fylkeskommuner i Norge kjøper varer og tjenester for mer enn 200 milliarder årlig. Vi i Viken har stor innkjøpsmakt», fastslo fylkesrådslederen da felleserkæringen ble kjent i november i fjor. 

Under LO-kongressen nylig uttalte nyvalgt LO-leder Peggy Hessen Følsvik at LO har to hovedoppgaver i neste fireårsperiode: «Kutte utslipp og skape arbeidsplasser».

For Lillestrøm kan det bli en vinn-vinn-situasjon: Kommunen får nye reisetilbud, stort potensial for næringsliv og tilgang til grøntarealer samtidig som hele Oslo-området med innbyggere og næringsliv kan gå sammen om å videreutvikle Kjeller som en spennende framtidsflyplass.

Avinor har vanligvis et 30–50-årsperspektiv ved planlegging, prosjektering og bygging av nye flyplasser. Fordelen med Kjeller er at Norge allerede har en velfungerende allmennflyplass med korte avstander til Oslo sentrum og nærliggende kollektivknutepunkter.

Oslo Lufthavn og Kjeller flyplass (bildet) kan innfri Fornebuløftet fra Stortinget i 1992. Foto: Urban Sky

OSL og Kjeller innfrir Fornebuløftet

For å lykkes med det grønne skiftet er det viktig at offentlige flyplasser har lett tilgang til kollektivtransport rundt Oslo og andre større byer. To flyplasser som oppfyller kravene i Fornebuløftet fra Stortinget i 1992 er Oslo lufthavn på Gardermoen og Kjeller flyplass.

Ordfører Jørgen Vik (Ap) i Lillestrøm har satt som krav til samarbeidspartnere for kommunen at de overholder FNs bærekraftsmål. For Lillestrøm er det en gylden mulighet til å videreutvikle Kjeller som en grønn «city airport» som samtidig kan styrke eksisterende forsknings-, innovasjons- og teknologimiljøer i kommunen.

En videreutvikling av Kjeller flyplass vil samtidig innebære reduserte miljøutslipp dersom alternativet er å flytte og anlegge en delvis ny flyplass som krever unødvendig lange reiseavstander fra Oslo sentrum.

Rapporter fra Forsvarsbygg tyder på at det vil være samfunnsøkonomisk ulønnsomt med boligutbygging på Kjeller der mesteparten av flyplassen ligger på tidligere elveleier oppfylt med søppeldeponier, og hvor det ifølge eksperter ligger et titalls udetonerte høyeksplosive bomber fra 2. verdenskrig. Det vil ifølge Forsvarsbygg kreve omfattende sanering av grunnen. I tillegg er det avdekket kvikkleire i deler av området som også er flomutsatt, ifølge Forsvarsbygg og flomsonekartene til NVE.

Commuteren Alice fra Eviation med plass til 9 passasjerer har utført flere bakketester og er klar for testflygninger i sommer. Illustrasjon: Eviation

Behovet for flyplasser øker markant

«Inntoget av elektrisk luftfart vil føre til at behovet for små flyplasser øker markant», ifølge Bengt Fasteraune (Sp), medlem i Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Utviklingen av nye elektrifiserte og hybride flytyper i overgangen til renere og mer bærekraftige løsninger vil endre luftfarten. Avinors mål er at innenriks luftfart skal være 100 prosent utslippsfri i 2040, og all luftfart mellom landene i Europa skal være klimanøytral innen 2050. 

Behovet for urbane og regionale flyplasser er aller størst nær Oslo, viser uttalelser fra ledelsen i Avinor i 2017.

Trafikkøkning i årene framover skal ifølge Nasjonal Transportplan tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Flyplassalternativene på Eggemoen, Rygge, Rakkestad eller Jarlsberg kan vanskelig oppfylle kriteriene satt i Fornebuløftet fra Stortinget, hvor kravet er maksimal reisetid fra og til Oslo sentrum på 30-60 minutter, som i dag fortrinnsvis betyr kollektiv reisetid.

Kjeller flyplass har siden 2018 vært base og testsenter for elektrifiserte fly. Her ses Pipistrel Alpha Electri i avgang fra bane 30 på Kjeller. Foto: Urban Sky

Stort utdanningssenter

Kjeller er i dag et av Nordens største utdanningssentre innen luftfart. For å opprettholde og styrke fagmiljøet og flysikkerheten har Luftfartstilsynet uttalt at «en samlet løsning er best da en må vektlegge at miljøet må ha en viss kritisk masse».

Med elektrifiserte fly vil støy og forurensning være en saga blott. Flygning vil etter hvert bli et av våre mest miljøvennlige og effektive transportmidler. Mye taler for Kjeller, men det er fortsatt mørke skyer i horisonten.

Flyplassen har i mange år blitt truet av nedleggelse og planer om å bygge ut boligblokker. Sterke utbyggingsinteresser med Aspelin Ramm i spissen har nylig kommet med en sjarmoffensiv i et forsøk på innsalg av visjoner som på tragisk vis vil viske ut en enestående luftfartshistorisk kulturarv og redusere sjansene til å lykkes med grønn luftfart i Oslo-området og i hele Norden.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Det er få gode grunner til å bygge et hundretalls boligblokker midt på en flyplass som reisende og næringslivet i hele Norden trenger i framtiden, og spesielt ikke i en storkommune med andre og langt bedre boarealer som kan utvikles.

De gode flyplassalternativene til Kjeller er det ikke lette å få øye på. Hvem vil bruke 2-3 timer med buss og tog for å reise med elektrifiserte fly fra Rygge, Eggemoen, Rakkestad, Jarlsberg eller annen generell småflyplass rundt Oslo?

Direktøren for Kjeller Innovasjon, Daniel Ras-Vidal, mener at «flyene må vike for satsing på grønne næringer på Kjeller». Foto: Urban Sky

Kjeller Innovasjon: «flyene må vike»

Så langt har planavdelingen i Lillestrøm brukt mye tid og krefter på planer for hvordan antallet boligblokker på flyplassen kan maksimeres.

I fjor presenterte avdelingen scenarier med tre ulike rullebanelengder som i ulik grad tar sikte på å korte ned dagens banelengde, som har en «gylden banelengde» på 1700 meter. En forkorting av rullebanen på Kjeller vil redusere flysikkerheten.

Mens elektrifisering og overgang til grønn luftfart skyter fart internasjonalt, slår direktøren for Kjeller Innovasjon fast at «flyene må vike for satsing på grønne næringer på Kjeller».

For 100 år siden var det Akershus festning som var truet av nivellering og nedbygging. Den gang var det Christian Krohg (bildet) og partiet Venstre som gikk i bresjen for boligutbygging for å bøte på bolignøden i Christiania. Illustrasjon: OsloHistorie

Direktøren argumenterer for at det haster med å bygge ut boliger på Kjeller flyplass. Det vitner om at historien ofte gjentar seg. For over 100 år siden hevdet Christian Krohg og partiet Venstre hardnakket at «Festingen må vekk! Og det haster!» da de gikk i bresjen for å nivellere og bygge ut boliger på Akershus festning.

I dag kan vi være glade for at de ikke lykkes med sine visjoner og harde framstøt overfor datidens politikerne i Oslo. De lot seg ikke overliste. I 2014 ble hele Akershus festning fredet i en høytidelig avslutning på feiringen av 200 år med Grunnloven og i 2018 startet Byantikvar og Riksantikvaren en områdefredning rundt hele festningsanlegget i Oslo.

«Når vi bruker Facebook, Instagram og Snapchat for å dele de fantastiske opplevelsene vi får her i dag, oppfordrer jeg dere til å bruke «hashtaggen» #bevarkjellerflyplass Videre håper jeg dere skriver leserinnlegg, kontakter lokalpolitikerne, deltar i debattene i sosiale medier og sier meningene deres høyt. Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass», sa generalsekretær i NLF, John Eirik Laupsa, da han sammen med Kulturvernforbundet åpnet Flydagen 2018. Foto: Urban Sky

Nye muligheter for hele Norge

Nye regionale flyreiser og flytilbud vil være viktig for bosetting, næringsliv og reiseliv i hele Norge og resten av Norden.

Clean Aviation i EU har i prognoser vist til et investeringsbehov for 26 000 nye miljøvennlige passasjerfly i årene fram mot 2050 til en prisantydning på svimlende 50 000 milliarder kroner.

Utviklingen i elektrifisering av luftfarten tok et stort sprang framover i 2021. Over 30 prosent av nye flytyper er nå basert på hydrogen som drivstoff i ulike teknologiske løsninger, som er spennende med henblikk til regjeringens nasjonale satsing på nettopp hydrogen og batteriteknologi.

Kartet på Lillestrøm stasjon viser attraksjoner i området, men foreløpig ingen avdelinger som inngår i samlingene til Museene i Akershus (MiA). Foto: Urban Sky

For Kunnskapsbyen Lillestrøm og Oslo Science City vil utviklingen innen luftfart og fossilfri transport by på store muligheter. Det krever at våre innovasjonsmiljøer tar aktivt del i det grønne skiftet og investerer i teknologiutvikling som Norge og resten av verden kan leve av også i framtiden.

For nå starter overgangen til grønn luftfart for fullt. Vil Lillestrøm, Kunnskapsbyen, IFE og resten av innovasjonsmiljøet på Kjeller slutte seg til ambisjonene om at Norge skal bli ledende innen grønn luftfart?

Tekst: Fredrik Påhlsson og Lars Brede Grøndahl, Urban Sky

AKTUELT FRA
Air24

Redaksjonen i Air24

Vil du abonnere på nyheter?

Få tilsendt siste nytt om utviklingen innen bærekraftig luftfart og smart mobilitet rett til din epostadresse.

Takk! Din påmelding er sendt!
Oops! Det har oppstått en feil ved innsending!
REN LUFTFART

Hva betyr ren luftfart for deg?

Elektrifisering av luftfarten er i startgropa. Nye flysystemer er mer miljøvennlige, enklere og bidrar til bedre tilgjengelighet og smartere mobilitet.